TIVIT Interactive: A Retrospect on the Future Internet Program

Watch the webinar: Jukka Manner from Future Internet SRA

Slides in SlideShare

***

Esityksessä käydään läpi juuri päättyneen TIVITin Future Internet tutkimusohjelman tuloksia ja analysoidaan, miten ohjelma onnistui. Lisäksi pohditaan tutkimuslaitosten näkökulmasta SHOK-tyyppisen tutkimusohjelman hyviä ja huonoja puolia, ja miten ohjelmia voisi kehittää tulevaisuudessa.

TIVIT Interactive: Data to Intelligence (D2I): Research challenges

Watch the webinar: Petri Myllymäki from D2I SRA

Slides in SlideShare

***

Digitaalista informaatiota keräävien ja tallentavien laitteiden määrä on kasvanut voimakkaasti: matkapuhelimemme, kodinkoneemme, digi-TV, automme, teollisuuden prosesseja monitoroivat järjestelmät, sähköpostiohjelmat, verkkoselaimet, sosiaalisen median sovellukset, liikenne- ja turvakamerat, ja lukuisat muut digitaalisen informaation lähteet tuottavat koko ajan valtavia tietomassoja.

Globaalit suunnannäyttäjät kuten Google, Yahoo, Netflix, Amazon and Autonomy ovat jo osoittaneet, että data voidaan muuttaa taloudelliseksi hyödyksi sellaisten äärimmäisen suosittujen ja tuottavien palvelujen kautta, jotka  perustuvat massiivisten tietovarantojen älykkääseen analysointiin.

Uudet käyttäjäkeskeiset lähestymistavat ja organisaatioiden yhteistyöverkostot edellyttävät kuitenkin yhä älykkäämpiä keinoja saatavilla olevan datan hyödyntämiseksi: tarvittavan informaation on oltava saatavilla nopeasti ja automaattisesti, ja sen tulee perustua mm. käyttäjän tämänhetkiseen roolin sekä käsillä olevan kontekstin ja prosessin  vaatimuksiin ja näkökulmiin.  Tämä tarkoittaa sitä, että informaatiolähteet ylittävät usein perinteisiä organisaatioiden rajoja ja saattavat hyödyntää myös avoimia tietovarantoja.

Toisen ongelman muodostaa se seikka, että tietomassat eivät ole usein pelkästään suuria, vaan ne voivat myös olla epäyhtenäisiä, muodostuen useista heterogeenisistä tietovarannoista, jotka sisältävät erityyppistä dataa. Tällaisessa tilanteessa on hyvin hankalaa hakea tietylle konteksteille relevanttia informaatiota, etenkin jos eri dataelementtien yhteydet eivät ole eksplisiittisiä vaan implisiittisiä niin, että yhteydet täytyy päätellä datasta muodostettujen mallien avulla.

Sen lisäksi, että tietovarannot voivat olla massiivisia (ja mahdollisesti epäyhtenäisiä), ne voivat olla myös suuridimensioisia, jolloin datan taustalla olevien ilmiöiden ymmärtäminen on vaikeaa. Tästä syystä tarvitsemme monipuolisen työkalupaketin koostuen malleista, menetelmistä ja algoritmeista jotka pystyvät muokkaamaan raakadatan sellaiseen ymmärrettävään muotoon, josta on apua päätöksenteon tukena ja jotka pystyvät arvioimaan myös tulevia tapahtumia ja niiden todennäköisyyksiä.

D2I-ohjelman tavoite on tukea globaalia suuntausta ja tukea sellaisten uusien ekosysteemien syntyä, jotka vahvistavat Suomen kansainvälistä kilpailukykyä älykkäiden (kontekstisensitiivisten, personoitujen, proaktiivisten) tietoa käsittelevien teknologioiden kautta ja jotka perustuvat sellaisiin uusiin datalähtöisiin palveluihin jotka tuottavat mitattavissa olevaa lisäarvoa, johtaen lisääntyneeseen tietoon, mukavuuteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen.

Tavoitteeseen päästään kehittämällä älykkäitä menetelmiä ja työkaluja tietovarantojen hallinnoimiseksi, jalostamiseksi ja hyödyntämiseksi, ja luomalla näihin perustuvia uusia ja innovatiivisia dataintensiivisiä bisnesmalleja ja palveluja.

 

TIVIT Interactive Webinar: Malware Detection through Call Graphs Comparison Future Internet Program, WP6

Watch the webinar: Orestis Kostakis from Future Internet SRA

Slides in SlideShare

***

Orestis Kostakis describes malware detection solution that has been worked on during the Work Package 6 (WP 6) of the Future Internet Program. The presentation outlines the team’s problem-definition and approach for getting closer to automated malware classification.

 

 

 

 

TIVIT Interactive: Editorial tools for crossmedia

Watch the webinar: Harri Taskinen from Next Media SRA

Slides in SlideShare.

***

Työkaluja crossmedia-julkaisemiseen

Next media -projektissa STT-Lehtikuva, Sanoma Magazines ja Anygraaf ovat tehneet yhteistyötä aiheen “Media content access, production processes and tools” parissa. Projektissa on mukana myös tutkimusosapuolia, mutta esityksessä keskitytään ns. “teollisen tutkimukseen”.
Projektissa on tutkittu suurten tietomassojen hallintaa niin, että kaikki aineisto säilyttää kanava- ja käyttötarkoitusriippumattomuutensa mahdollisimman pitkälle.

Sisällöt tallennetaan laajan ja tarkoitukseen muokatun metadatan avulla järjestelmään siten, että voidaan muodostaa “paketteja”. Ei hallita pelkästään yksittäisiä kuvia, tekstejä tai videoita, vaan luodaan metadatan avulla kokonaisuuksia, joita voidaan tarpeen tullen julkaista eri kanaviin.

Samassa konsolissa ja samoilla työkaluilla hallitaan siis kaikkiin kanaviin ja käyttötarkoituksiin menevät sisällöt. Edelleen samassa konsolissa, ja haluttaessa saman organisaation toimesta, hallitaan myös esimerkiksi ilmoitukset ja asiakastiedot.

Seuraavana haasteena Next Media -projektissa on suunnittelutieto. Laajan suunnittelutiedon avulla voidaan ko. paketti, esimerkiksi tuleva tapahtuma,  kuvailla ja määritellä jo ennen kuin se sisältää yhtään tekstiä, kuvaa tai videota. Julkaisujat voivat jo tämän suunnittelutiedon perusteella aloittaa julkaisuprosessin ja saada aineistot jaettua eri kanaviin nopeasti ja laadukkasti.

 

 

TIVIT Interactive: Log Visualization

Watch the webinar: Marko Niiranen, Future Internet SRA.

Slides in SlideShare
***

Verkkoturvallisuuslaitteiden lähettämät lokit tarjoavat ainutlaatuisen näkökulman verkon toimintaan ja suorituskykyyn. Valitettavasti nykyaikaisessa järjestelmässä lokien määrä on niin suuri, että niiden järkevä hyödyntäminen perinteisin työkaluin on mahdotonta. Lokien visualisointi verkkokuvina on eräs tehokas tapa esittää käyttäjälle arvokasta tietoa verkon rakenteesta ja toiminnasta. Kuvien interaktiivisuus ja helppo suodattaminen mahdollistavat nopean analyysin ja ennen kokemattoman käyttökokemuksen.

TIVIT Interactive: DIEM Application Examples

Watch the webinar:  Petri Liuha from DIEM SRA

Slides in SlideShare

***

Petri Liuha presents applications that have been developed in the last three years as part of the Devices and Interoperability Ecosystem (DIEM) Program. The overall goal of the mentioned applications is to open up embedded data from various devices to create new applications and services.

 

 

 

TIVIT Interactive: Virtual Devices in the NoTA World

Watch the webinar: Timo Eriksson from DIEM SRA

Slides in SlideShare

***

Enenevässä määrin ympärillämme olevat laitteet ovat älykkäitä ja kykeneviä kommunikoimaan keskenään sekä Internet-maailman kanssa. SHOK DIEM IOP WP:ssä on kehitetty Virtuaalilaite (Virtual Device) käsite mahdollistamaan älykkäiden palveluiden ja applikaatioiden looginen suunnittelu ja tuottaminen olemassa olevia heterogeenisiä laitteita ja systeemejä hyödyntäen. Webinaarissa kerrotaan mistä Virtuaalilaitteissa on kysymys sekä mitkä oleelliset teknologiaratkaisut tarvitaan käytännön toteutuksessa.

Reijo Paajanen TIEKEn Bisnestreffeillä 13.5.

Reijo Paajanen kävi puhumassa Tieken Bisnestreffeillä 13.5. datapohjaisten ratkaisujen, palvelujen ja bisneksen kehittämisen tärkeydestä:
http://vimeo.com/23677354
(Videon on kuvannut Jarmo Lahti Infocreasta)

From Data to Intelligence (D2I): Data intensive intelligent services adding measurable value

Watch the webinar: Jukka Ahtikari  – From Data to Intelligence SRA

Slides in SlideShare.

***

Tulevaisuudessa käyttäjän yksilö- tai organisaatiolähtöiset tietotarpeet ratkaistaan mm. verkostoituneilla palveluilla. Ne perustuvat ajantasaisiin käyttäjäroolien tarpeet ja palvelutilanteet huomioiviin tietonäkymiin. Niiden taustalla on yhä laajemmin tapahtuva automaattinen tiedon analysointi. Se hyödyntää laajoja datamassoja ja -virtoja, jotka muodostuvat eri tietovarannoista. Nämä yhteentoimivat tietolähteet voivat olla organisaation omien järjestelmien lisäksi toimintaympäristöön kuuluvien sidosryhmien tarjoamia avoimia tietovarantoja.

Yllä esitettyä tulevaisuuden tavoitetta ratkoo From Data to Intelligence –tutkimusohjelma (D2I). Sen valmistelun puitteissa on luotu kehittämisen viitekehys. Se yhdistää organisaation toiminnan ja palveluiden kehittämisen sekä nykyaikaiset menetelmät ja mallit. Lisäksi huomioidaan mm. tietoturvallisuustekijät ja datan laatuun vaikuttavat asiat. Tämän D2I-viitekehyksen ratkaisuavaruuteen kuuluvat myös esimerkiksi avoin tieto ja komponenttipohjainen uudelleenkäytettävyys. Innovatiivinen palveluliiketoiminta ja yhteistyötä tukevat ansaintamallit yhdessä elinvoimaisen ekosysteemin kanssa ovat olennaisia D2I-kehittämisen mahdollistajia.

Lisätietoja D2I-kehityksestä löydät täältä: https://wiki.aalto.fi/display/D2I/Home

TIVIT Interactive: Hyperlocal – Do or Die

Watch the webinar: Tuukka Muhonen from Next Media SRA

Slides in SlideShare

***

Perinteisen median kohtalon ratkaisee se, kuinka se pystyy vastaamaan ihmisten paikallisen tiedon tarpeisiin. Selviytyäkseen murroksesta median täytyy pystyä ottamaan lukijat mukaan sisältöjen tekemiseen ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa elinympäristönsä parantamiseen.

Hyperlocal -tutkimushankkeen tarkoituksena on etsiä paikalliselle medialle selviytymiskeinoja paikallisen tiedon kuluttamisen, tuottamisen ja jakelun murroksessa. Tutkimme ja kehitämme paikallisten sisältöjen tekemistä yhdessä lukijoiden kanssa. Samalla tutkimme kuinka sisältöjen yhteistuotanto vaikuttaa uutistoimituksen työprosesseihin ja miten uutta teknologiaa voidaan hyödyntää sisällöntuotannossa. Olemme kehittäneet muun muassa automaattisen lukijoiden lähettäminen kuvien korjausmenetelmän. Parhaillaan tutkimme ja kehitämme automaattista uutisnenää, joka haistelee uutisaiheita sosiaalisesta mediasta.

Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta: www.nextmedia.fi